O konferenci

Zde naleznete sborník, který byl vydán v rámci konference: 2016 12 12 – sborník ke konferenci

 

Dovolte nám pozvat Vás na odbornou konferenci „Klient se speciálními potřebami, klient s DMO“,

která se bude konat 15. listopadu 2016 od 8:30 hodin v Kaiserštejnském paláci v Praze na Malé Straně.

Sdružení pro komplexní péči při DMO od svého založení před 25 lety poskytuje podporu a péči potřebným osobám prostřednictvím Střediska ucelené rehabilitace. Toto Středisko bylo koncipováno tak, aby mohlo poskytovat ucelenou péči každému zájemci s DMO. Proto jsou zde propojeny služby sociální, psychologické i zdravotnické. Úsilí prohloubit vzájemnou provázanost jednotlivých oborů při řešení problémů člověka s DMO je úkol trvalý.  Znamená  zároveň snahu o  společnou řeč různých odborností, které mají člověku s DMO pomáhat. Očekáváme, že k tomu přispěje  též tato konference – navázání a podpora spolupráce mezi zástupci jednotlivých oborů, prohloubení znalostí a seznámení se s komplexním přístupem k člověku s touto diagnózou je prvním krokem ke společné diskusi. Na  té by se měli podílet  též lidé s DMO.

Na konferenci vystoupí odborníci s příspěvky z oblasti zdravotnictví a sociální péče související s problematikou speciálních potřeb klientů s diagnózou dětská mozková obrna. Cílem konference je navázat a podpořit spolupráci mezi zástupci jednotlivých oborů, prohloubení jejich znalostí a seznámení se s komplexním přístupem k člověku s touto diagnózou, co potřebuje a požaduje, s čím je mu možno pomoci.

Konference je určena posluchačům z řad rehabilitační medicíny, pediatrům, praktickým lékařům, zdravotním sestrám, zdravotnickým a sociálním pracovníkům a dalším zájemcům o tuto problematiku.

Program byl sestavený se snahou o prezentaci co nejvíce odborných témat, komplexního přístupu, ale vzhledem k tomu, že se jedná o jednodenní akci, nebylo možné obsáhnout všechny obory, které se na komplexní péči o naše klienty podílejí.

Věříme, že přesto bude obsah konference přínosný a zajímavý a že v příštím roce budeme moci navázat a zařadit další důležitá témata odborností jakou je ergoterapie, muzikoterapie, arteterapie, dětská neurologie, pediatrie, neonatologie a další. Budeme proto rádi za Vaši zpětnou vazbu, která může být podkladem pro další rok.

Garantem celé konference je Prof. MUDr. Milan Kvapil, CSc., MBA, přednosta Interní kliniky FN Motol a 2. LF UK. Garantem fyzioterapeutické části konference pro UNIFY je Mgr. Šárka Smíšková, ISAR – centrum pro hiporehabilitaci.

Tato konference byla zahrnuta mezi vzdělávací akce akreditované  ČAS, UNIFY a ČLK (č. akreditace 0099/16/2006).